Regulamin programu partnerskiego

Warunki korzystania z programu partnerskiego BuySpace

Umowa

Zarejestrowanie się jako Partner w Programie Partnerskim BuySpace („Program”) oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”).

BuySpace zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania i zmieniania Warunków świadczenia usług bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecny Program, w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian stanowi zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Użytkownik zgadza się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Musisz mieszkać na terenie Europy, aby zostać Partnerem.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – pojedynczy login udostępniony przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. BuySpace nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego zobowiązania bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za całą opublikowaną Treść i działanie, które ma miejsce na Twoim koncie.
  • Jedna osoba lub podmiot prawny nie może posiadać więcej niż jednego konta. Użytkownik nie może używać Programu Partnerskiego w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu.
  • Użytkownik nie może, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego, aby zarabiać na swoich własnych kontach produktów BuySpace.

Łącza / grafiki w Twojej witrynie, wiadomościach e-mail lub innej komunikacji

Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnerski. Użytkownik może umieszczać linki, banery lub inną grafikę, którą dostarczamy wraz z kodem partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych kontaktach. Dostarczymy Ci wskazówek, stylów linków i grafik, których użyjesz do połączenia z BuySpace. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępnimy specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a witryną BuySpace. Musisz upewnić się, że każdy z linków między twoją witryną a BuySpace właściwie wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do serwisu BuySpace umieszczonego na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków są określane jako „Linki specjalne”. Otrzymasz prowizję za polecenie sprzedaży tylko w odniesieniu do sprzedaży na produkcie BuySpace, która następuje bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem Ciebie lub kogoś, do kogo odwołujesz się do korzystania ze Specjalnych linków lub nieprawidłowo wpisujesz swój Kod Partnerski, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może spowodować obniżenie kwot, które w innym przypadku zostałyby wypłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenie / prowizje i płatność

Aby sprzedaż produktu była uprawniona do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny ze swojej witryny, wiadomości e-mail lub innej komunikacji na https://buyspace.pl i zrealizować zamówienie na produkt w trakcie tej sesji. Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś mówi, że wprowadził kod referencyjny, jeśli nie był śledzony przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od biznesu wygenerowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. Płatności rozpoczynają się dopiero, gdy zarobisz więcej niż 50 PLN w wyniku stowarzyszeniowym. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 50 PLN, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane lub zapłacone. Ponosimy tylko odpowiedzialność za opłacenie rachunków, które przekroczyły próg 50 PLN.

Identyfikowanie się jako Partnera BuySpace

Użytkownik nie może wydawać komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub udziału w Programie; takie działanie może skutkować rozwiązaniem z Programu. Ponadto, nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać lub upiększać relacji między nami a Tobą, np. Rozwijasz nasze produkty, mówisz, że jesteś częścią BuySpace lub wyrażasz lub sugerujesz jakąkolwiek relację lub powiązanie między nami a tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem z wyjątkiem wyraźnie dozwolone przez niniejszą Umowę (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub wnoszę pieniądze na dowolną działalność charytatywną lub inną).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za polecenie i / lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Dopóki Twoje obecne zarobki partnerskie wynoszą ponad 50 PLN, będziesz wypłacany co miesiąc. Jeśli nie zarabiasz 50 PLN od ostatniej płatności, zapłacimy ci w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego Programu, zostaną uznani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład określimy ceny, które będą naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się różnić od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą dotyczyć Produktów wymienionych w Twojej witrynie, nie należy wyświetlać cen produktów w witrynie. Podejmiemy uzasadnione pod względem handlowym starania, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i konserwację swojej witryny oraz za wszelkie materiały, które pojawiają się w witrynie. Na przykład będziesz odpowiedzialny za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie wyświetlania Linków Specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnych umów między Tobą a osobami trzecimi (w tym ograniczeń i wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która hostuje Twoją witrynę)
– dokładność, prawidłowość i stosowność materiałów zamieszczonych w witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w tych linkach lub powiązane ze specjalnymi linkami)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub majątkowych)
– Zapewnienie, że materiały publikowane w witrynie nie są zniesławiające ani w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że witryna dokładnie i prawidłowo ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, sposób zbierania, używania, przechowywania i ujawniania danych zebranych od użytkowników, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy i zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na przestrzeganie wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń, zamówień, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań wszelkich organów rządowych, które zostały jurysdykcji nad tobą, czy te ustawy, itp. obowiązują teraz, lub później wchodzą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego obowiązku, zgadzasz się, że warunkiem uczestnictwa w Programie będzie przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów regulujących marketingową pocztę e-mail. I wszystkich innych przepisów. inne prawa antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia wniosku do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno my, jak i my możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnej chwili, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuwania ze swojej strony wszystkich linków do https://buyspace.pl oraz wszystkich naszych znaków towarowych, ubiorów handlowych i logo oraz wszystkich innych materiałów przekazane przez nas lub w jego imieniu na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem. BuySpace zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu, BuySpace zapłaci wszelkie zaległe zarobki naliczone powyżej 50 PLN.

Zakończenie

BuySpace, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi BuySpace z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i rezygnację z wszelkich potencjalnych lub zapłaconych prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały uzyskane w wyniku oszustwa, nielegalności lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. BuySpace zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Relacje stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami, a żadne postanowienia niniejszej Umowy nie stworzą żadnego partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie złożysz żadnego oświadczenia, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w sposób uzasadniony przeczyłoby cokolwiek w tej sekcji.

Granice odpowiedzialnosci

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub jakiekolwiek straty w przychodach, zyskach lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie wniesionych lub płatnych na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych w ramach Programu (w tym między innymi gwarancji przydatności, możliwości sprzedaży, nienaruszania praw ani żadnych domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu, transakcji lub wykorzystanie handlu). Ponadto nie składamy oświadczenia, że działanie serwisu BuySpace będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK POROZUMIUJE SIĘ, ŻE MOŻNA W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZAPYTAĆ REFERENCJĘ KLIENTA NA WARUNKI, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD OSÓB ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DZIAŁAJĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE Z TWOJĄ STRONĄ INTERNETOWĄ. NIEZALEŻNIE PODLEGAJĄ PAŃSTWU PROJEKTOWOŚCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszej Umowy (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania w ramach niniejszej Umowy lub twoje relacje z nami lub z którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych podlegają arbitrażowi poufnemu, z wyjątkiem tego, w zakresie w jakim w jakikolwiek sposób naruszyli lub grozili naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o nakazy sądowe lub inne odpowiednie zwolnienia w każdym stanie lub sądzie federalnym (i wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję i miejsce w takich sądach) lub dowolny inny sąd właściwej jurysdykcji . Arbitraż w ramach niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami . Wyrok arbitra będzie wiążący i może być wprowadzony jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, arbitraż w ramach niniejszej Umowy nie będzie połączony z arbitrażem z udziałem innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w drodze postępowania arbitrażowego klasy, czy w inny sposób.

Inne

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu Europejskiemu a w szczególności prawu kraju w którym ma siedzibę BuySpace czyli Polska, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, skuteczna dla stron i ich następców prawnych i cesjonariuszy. Nasze niewykonanie rygorystycznego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takich postanowień lub jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy.

Niewykonanie lub egzekwowanie przez BuySpace jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między użytkownikiem a BuySpace i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a BuySpace (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).